Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho thoả mãn x+y+z>0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho x comma y comma z greater or equal than 0 thoả mãn x+y+z>0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator x cubed plus y cubed plus 16 z cubed over denominator open parentheses x plus y plus z close parentheses cubed end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG