Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị ( C ) : y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

Cho đồ thị 

Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Tập xác định D=R Sự biến thiên x → − ∞ lim ​ y = − ∞ v a ˋ x → + ∞ lim ​ y = + ∞ y ′ = x 2 − 2 x − 3 , y ′ = 0 ⇔ x = − 1 ho ặ c x = 3 Bảng biến thiên Hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1 ) v a ˋ ( 3 ; + ∞ ) ; nghịch biến trên khoảng (-1;3) Hàm số đạt cực đại tại x = − 1 ; y CD ​ = 0 và đạt cực tiểu tại x = 3 ; y CT ​ = 3 − 32 ​ Đồ thị: y " = 2 x − 2 , y " = 0 ⇔ x = 1 nên đồ thị có điểm uốn I ( 1 ; − 3 16 ​ ) Cho x = 0 ⇒ y = − 3 5 ​ , y = 0 ⇒ x = − 1 ho ặ c x = 5

  • Tập xác định D=R
  • Sự biến thiên 

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên các khoảng ; nghịch biến trên khoảng (-1;3)

Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại 

Đồ thị:  nên đồ thị có điểm uốn 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Phương trình f(x)-2=0 có bao nhiêu nghiệm?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG