Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hai hàm số y = a x và y = lo g b ​ x như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho đồ thị hai hàm số  và  như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận thấy hàm số mũ đồng biến và hàm số logarit nghịch biến trên tập xác định nên a > 1 , 0 < b < 1

Nhận thấy hàm số mũ đồng biến và hàm số logarit nghịch biến trên tập xác định nên 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG