Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình x ​ . f ( x ) = 2 x ​ là:

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình  là: 

  1. 3

  2. 4

  3. 1

  4. 2

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có x ​ . f ( x ) = 2 x ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ≥ 0 x = 0 f ( x ) = 2 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = x 1 ​ < 0 ( l o ai ) x = x 2 ​ < 0 ( l o ai ) x = x 3 ​ > 0 ( TM ) ​ ⎦ ⎤ ​ ​ ⇔ [ x = 0 x = x 3 ​ ​ ] Vậy phương trình đã cho có tất cả2 nghiệm thực x

 

Có 

Vậy phương trình đã cho có tất cả 2 nghiệm thực x

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 2; 0; 4) và B ( 0; -2; -2). Mặt cầu (S) có tâm nằm trên trục hoành Ox và đi qua hai điểm A, B có bán kính bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG