Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình dưới đây. Trong các đồ thị ở các phương án A, B, C, D dưới đây đồ thị nào là đồ thị của hàm số y=|f(x)| ?

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình dưới đây.
 
Trong các đồ thị ở các phương án A, B, C, D dưới đây đồ thị nào là đồ thị của hàm số y=|f(x)| ?

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đồ thị hàm số y=|f(x)| có được bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên dưới trục Ox lên phía trên nên ta được đáp án C.

Chọn C
Đồ thị hàm số y=|f(x)| có được bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị nằm bên dưới trục Ox lên phía trên nên ta được đáp án C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

55

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG