Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho đồ thị hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  1. (-2; 2)

  2. (0; 2)

  3. (2; )

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (0; 2).

Chọn C.

Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (0; 2).

2

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân (u n ) , với u 1 = 2, u 2 = 4 1 ​ .Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG