Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) như hình vẽ sau Tìm m để bất phương trình f ( x ) > ln ( x + 1 ) − m nghiệm đúng với mọi x ∈ ( − 1 ; 1 ) là:

Cho đồ thị hàm số như hình vẽ sau

Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là:
 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A f ( x ) > ln ( x + 1 ) − m ⇔ m > ln ( x + 1 ) − f ( x ) = g ( x ) , x ∈ ( − 1 ; 1 ) .Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) nên g ( x ) đồng biến trên khoảng đó, suy ra: g ( x ) < g ( 1 ) = ln 2 − f ( 1 ) = ln 2 + 1 ≤ m

Đáp án A

. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng nên đồng biến trên khoảng đó, suy ra: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên Số nghiệm của phương trình f ( x 2 − 3 x ) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG