Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số (C): y = − x + 1 x 2 − 3 x + 3 ​ . Tìm điểm M trên đồ thị (C) sao cho M cách đều hai trục tọa độ.

Cho đồ thị hàm số (C): . Tìm điểm M trên đồ thị (C) sao cho M cách đều hai trục tọa độ.

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B. M ( 2 3 ​ ; 2 − 3 ​ ) Gọi M ( m ; − m + 1 m 2 − 3 m + 3 ​ ) Khi đó ∣ m ∣ = ∣ ∣ ​ = m + 1 m 2 − 3 m + 3 ​ ∣ ∣ ​ ⇔ m = 2 3 ​ ⇒ M ( 2 3 ​ ; − 2 3 ​ )

B. 
Gọi 
Khi đó 

1

Câu hỏi tương tự

G i a ˊ t r ị c ủ a t ham s o ^ ˊ m đ e ^ ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 5 2 x + m ​ n g h ị c h bi e ^ ˊ n t r e ^ n t ừ n g kh o ả n g x a ˊ c đ ị nh c ủ a n o ˊ l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG