Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y = 3 1 ​ x 4 − 2 x 2 − 1 có 3 điểm cực trị là A, B, C. Biết M, N là hai điểm di động lần lượt thuộc các cạnh AB, AC sao cho diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác AMN. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN là:

Cho đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị là A, B, C. Biết M, N là hai điểm di động lần lượt thuộc các cạnh AB, AC sao cho diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác AMN. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MN là: 

  1. 4

  2. 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 2 Dễ thấy ABC là tam giác đều, nên có thể giả sử tọa độ ba điểm cực trị của hàm số đã cho

ĐÁP ÁN D. 2

Dễ thấy ABC là tam giác đều, nên có thể giả sử tọa độ ba điểm cực trị của hàm số đã cho 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = x 3 + (m 2 + 1)x + m 2 - 2với mlà tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2]bằng 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG