Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị (C) của hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 . Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ x A ​ = a . Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng 4 27 ​ , các giá trị của a thỏa mãn đẳng thức nào?

Cho đồ thị (C) của hàm số . Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ . Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng , các giá trị của a thỏa mãn đẳng thức nào?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có phương trình : d: y = ( 3 a 2 − 6 a ) ( x − a ) + a 3 − 3 a 2 + 1 Phương trình hoành độ giao điểm của (C)với (d) : Diện tích hình phẳng cần tính là:

Ta có phương trình :

d: 

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) với (d)  :

Diện tích hình phẳng cần tính là:

1

Câu hỏi tương tự

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = ( x − 3 ) 2 , t rục hoành và trục tung. Gọi k 1 ​ , k 2 ​ ( k 1 ​ > k 2 ​ ) lần lượt là hệ số góc của các đường thẳng đi qua điểm A (0;9) và chia (H) ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG