Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị của ba hàm số y = x a , y = x b , y = x g trên khoảng (0;+ ∞ ) trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho đồ thị của ba hàm số y = xa, y = xb, y = xg trên khoảng (0;+) trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. g < b < a < 0

  2. 0 < g < b < a < 1

  3. 1 < g < b < a

  4. 0 < a < b < g < 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.1 &lt; g &lt; b &lt; a Dựa vào đồ thị, ta có ● Với 0 &lt; x&lt; 1 thì x a &lt; x b &lt; x g &lt; x g &lt; x 1; a &gt; b &gt; g &gt; 1 ● Với x &gt; 1 thì x 1 &lt; x g &lt; x b &lt; x a ; 1 &lt; g &lt; b &lt; a Vậy với mọi x &gt; 0 , ta có a &gt; b &gt; g &gt; 1 . Chọn C. Nhận xét. Ở đây là so sánh thêm với đường y = x = x 1 .

ĐÁP ÁN C. 1 < g < b < a 

Dựa vào đồ thị, ta có

Với 0 < x< 1 thì xa < xb < x< xg < x1; a > b > g > 1

Với x > 1 thì x1 < xg < xb < xa; 1 < g < b < a

Vậy với mọi x > 0, ta có a > b > g > 1. Chọn C.

Nhận xét. Ở đây là so sánh thêm với đường y = x = x1

.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 3 − 2 x 2 − 4 x + 1 t r e ^ n đ o ạ n [ 1 ; 3 ]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG