Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho n ∈ N thỏa mãn C n 1 ​ + C n 2 ​ + ... + C n n ​ = 1023 . Tìm hệ số của x 2 trong khai triển [ ( 12 − n ) x + 1 ] n thành đa thức.

Cho  thỏa mãn . Tìm hệ số của  trong khai triển  thành đa thức.

  1. 45

  2. 180

  3. 2

  4. 90

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ khai triển ( 1 + x ) n = C n 0 ​ + C n 1 ​ x + C n 2 ​ x 2 + ... + C n n ​ x n . Cho x = 1 ta được ( 1 + 1 ) n = C n 0 ​ + C n 1 ​ + C n 2 ​ + ... + C n 2 ​ = 1 + C n 1 ​ + C n 2 ​ + ... + C n n ​ Mà C n 1 ​ + C n 2 ​ + ... + C n n ​ = 1023 n e ^ n 2 n = 1024 ⇔ n = 10 Bài toán trở thành tìm hệ số của x 2 trong khai triển ( 2 x + 1 ) 10 thành đa thức Số hạng tổng quát trong khai triển ( 2 x + 1 ) 10 là C 10 k ​ ( 2 x ) k = C 10 k ​ 2 k x k Từ yêu cầu bài toán suy ra k = 2 Vậy hệ số của x 2 trong hệ khai triển ( 2 x + 1 ) 10 thành đa thức là C 10 2 ​ 2 2 = 180 .

Từ khai triển .

Cho  ta được 

Mà 

Bài toán trở thành tìm hệ số của  trong khai triển  thành đa thức

Số hạng tổng quát trong khai triển  là 

Từ yêu cầu bài toán suy ra 

Vậy hệ số của  trong hệ khai triển  thành đa thức là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG