Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y ∈ R th ỏ a m ã n x 2 + y 2 = 1 T ì m gi á tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a M = y 2 + 3 ​ x y

Cho  tha mãn
Tìm giá tr nh nht ca
 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu y = 0 ⇒ M = 0 Xét y  = 0. T a c o ˊ M = y 2 + 3 ​ x y = x 2 + y 2 y 2 + 3 ​ x y ​ = t 2 + 1 3 ​ t + 1 ​ ( 1 ) , v ớ i t = y x ​ Ta có (1) ⇔ M t 2 − 3 ​ t + M − 1 = 0 ( 2 ) +) M = 0 , PT ( 2 ) c o ˊ t = − 3 ​ 1 ​ +) M  = 0 , để tồn tại t thì PT(2) phải có: △ = 3 − 4 M 2 + 4 M = ( 3 − 2 M ) ( 1 + 2 M ) ≥ 0 ⇔ { − 2 1 ​ ≤ M ≤ 2 3 ​ M  = 0 ​ M = − 2 1 ​ ⇔ t = − 3 ​ ⇔ ( x ; y ) = ( 2 3 ​ ​ ; − 2 1 ​ ) , ( − 2 3 ​ ​ ; 2 1 ​ ) ⇒ min M = − 2 1 ​

Nếu 

Xét 

Ta có (1) 

+) 

+) để tồn tại t thì PT(2) phải có:

    

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một số nguyên tố lẻ p thỏa mãn 2 h  = 1 (mod p) với mọi h < p − 1 , h ∈ Z + và một số chẵn a ∈ ( 2 p ​ ; p ) . Xét dãy số ( a n ​ ) xác định bởi: a 0 ​ = a , a n + 1 ​ = p − b n ​ , n = 0 , 1 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG