Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho thỏa mãn a+b+c = 1 . Chứng minh bất đẳng thức

Cho a comma b comma c greater or equal than negative 3 over 4 thỏa mãn a+b+c = 1 . Chứng minh bất đẳng thức fraction numerator a over denominator a squared plus 1 end fraction plus fraction numerator b over denominator b squared plus 1 end fraction plus fraction numerator c over denominator c squared plus 1 end fraction less or equal than 9 over 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = ( b + c − a ) ( c + a − b ) ( a + b − c ) ab c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG