Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax 2 +bx+c với hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu biệt số △ của tam thức trên là khác với 1994, 1995

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 +bx+c với hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu biệt số  của tam thức trên là khác với 1994, 1995

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm b sao cho mọi giá trị của a hệ phương trình sau luôn có nghiệm { 3 x + y = a a x − y = b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG