Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax 2 +bx+c với hệ số nguyên. Chứng minh rằng biệt số △ của tam thức trên là khác với 1994, 1995

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 +bx+c với hệ số nguyên. Chứng minh rằng biệt số  của tam thức trên là khác với 1994, 1995

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho (a,b) = , tìm (11a+2b, 18a+5b)

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG