Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có các cạnh tương ứng là a , b , c . Biết A = 90º ; a ; 3 2 ​ b ​ , c theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tìm số đo góc B

Cho tam giác ABC có các cạnh tương ứng là a , b , c . Biết A = 90º ; a ; theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tìm số đo góc B

  1. 30º

  2. 45º

  3. 15º

  4. 60º

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D Vì △ A BC vuông tại A nên: b 2 + c 2 = a 2 ( 1 ) Mặt khác theo giả thiết: a c = 3 2 ​ b 2 ⇔ b 2 = 2 3 ​ a c thay vào (1) ta được: Vì a ,c là các cạnh của một tam giác nên ta có a = 2c thỏa mãn. Khi đó : cos B = a c ​ = 2 1 ​ ⇒ B = 6 0 0

Lời giải 
Chọn D 


vuông tại A nên: 

Mặt khác theo giả thiết: thay vào (1) ta được:

Vì a ,c là các cạnh của một tam giác nên ta có a = 2c thỏa mãn.

Khi đó :

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng 4. Trên các cạnh AE,BC,HG lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho AM = CN = HP = x ( 0 < x < 4 ) . Tính theo a và x diện tích tam giác MNP

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG