Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác thỏa mãn . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức bằng

Cho tam giác  thỏa mãn . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ⇔ 2 sin B + C 2 cos B - C 2           = sin   A 2 cos B + C 2 cos B - C 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/xprBHjktPV7b8DChJvjlDBL0xYICaJU3sgi5DLBF6MyYHzY8PNgqzmwP_e3BxohthFS-tNboO8UnDhPKMdDwIG4PwhtvkGjHmorxgvR5aSA2WCc5SKwEW3p8IXjwnZRjVKLoiiEB" style="width: 228.00px; height: 92.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="left right double arrow 2 sin fraction numerator B plus C over denominator 2 end fraction cos fraction numerator B minus C over denominator 2 end fraction space space space space space equals sin space A open parentheses 2 cos fraction numerator B plus C over denominator 2 end fraction cos fraction numerator B minus C over denominator 2 end fraction close parentheses"> (do với là ba góc của một tam giác) ( vì là góc trong tam giác) Khi đó Dấu bằng xảy ra khi .

Ta có

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D4;</mo><mn>2</mn><mi>sin</mi><mfrac><mrow><mi>B</mi><mo>+</mo><mi>C</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac><mi>cos</mi><mfrac><mrow><mi>B</mi><mo>-</mo><mi>C</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>=</mo><mi>sin</mi><mo>&#xA0;</mo><mi>A</mi><mfenced><mrow><mn>2</mn><mi>cos</mi><mfrac><mrow><mi>B</mi><mo>+</mo><mi>C</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac><mi>cos</mi><mfrac><mrow><mi>B</mi><mo>-</mo><mi>C</mi></mrow><mn>2</mn></mfrac></mrow></mfenced></math>

 (do  với  là ba góc của một tam giác)

 ( vì  là góc trong tam giác)

Khi đó

Dấu bằng xảy ra khi .

1

Câu hỏi tương tự

Cho ; ; ; . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG