Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn A BC ( A B < A C ) nội tiếp đường tròn (O), Mlà trung điểm BC ; BE, CFlà các đường cao ( E, Flà chân các đường cao). Các tiếp tuyến với đường tròn tại Bvà Ccắt nhau tại S. Gọi N, Plần lượt là giao điểm của BSvới EF, ASvới ( O ) ( P  = A ) . Chứng minh rằng:AB . CP=AC . BP

Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn (O), M là trung điểm BC ; BE, CF là các đường cao ( E, F là chân các đường cao). Các tiếp tuyến với đường tròn tại B và C cắt nhau tại S. Gọi N, P lần lượt là giao điểm của BS với EF, AS với . Chứng minh rằng: AB . CP=AC . BP

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét △ SBP và △ S A B có: S chung; SBP = S A B (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn BP ⌢ ); ⇒ △ SBP ∽ △ S A B ( g ⋅ g ) ⇒ A B BP ​ = S A SB ​ ( 1 ) Xét △ SCP và △ S A C có: S chung; SCP = S A C (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn CP ⌢ ); ⇒ Δ SCP ∼ △ S A C ( g . g ) ⇒ A C CP ​ = S A SC ​ ( 2 ) ; Mà theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có SB=SC(3); Từ (1),(2)và (3) ta có: A B BP ​ = A C CP ​ ⇔ A B ⋅ CP = A C ⋅ BP .


Xét có:
chung;
 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn );
Xét có:
chung;
(góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn );


Mà theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có SB=SC (3); Từ (1),(2) và (3) ta có: .
 

1

Câu hỏi tương tự

Đặt quả bóng vào trong một hộp hình lập phương sao cho quả bóng tiếp xúc với các mặt của hình lập phương đó. Hãy tính đường kính S của quả bóng, biết thể tích hình khối lập phương V = 8000 c m 3

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG