Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O; R) cắt nhau tại T, đường thẳng AT cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D khác A. 1, Chứng minh rằng tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT. 2, Chứng minh rằng: AB.CD = BD.AC 3, Chứng minh rằng hai đường phân giác góc BAC , góc BDC và đường thẳng BC đồng quy tai một điểm. 4, Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh rằng góc BAD bằng góc MAC.

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O; R) cắt nhau tại T, đường thẳng AT cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D khác A.

1, Chứng minh rằng tam giác ABT đồng dạng với tam giác BDT.

2, Chứng minh rằng: AB.CD = BD.AC

3, Chứng minh rằng hai đường phân giác góc BAC , góc BDC và đường thẳng BC đồng quy tai một điểm.

4, Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh rằng góc BAD bằng góc MAC.

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Vì TB là tiếp tuyến của (O) nên BAD = DBT (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cùng BD) Xét ∆ ABT và ∆ BDT có: { A TB ( c h u n g ) D BT = B A T ( c m t ) ​ ⇒ △ A BT ∼ △ B D T ( g . g ) ​2. V ı ˋ △ A BT ∼ △ B D T ⇒ B D A B ​ = BT A T ​ = D T BT ​ ⇒ ( B D A B ​ ) 2 = BT A T ​ . D T BT ​ = D T A T ​ Chứng minh tương tự ta có: ( B D A B ​ ) 2 = BT A T ​ Do đ o ˊ ( B D A B ​ ) 2 = ( C D A C ​ ) 2 ⇒ B D A B ​ = C D A C ​ ⇒ A B . C D = B D . A C 3. Gọi I 1 , I 2 lần lượt là giao điểm của BC với tia phân giác góc BAC và góc BDC. Xét ∆ ABC có tia phân giác AI 1 , theo tính chất đường phân giác ta có: I 1 ​ C I 1 ​ B ​ = A C A B ​ Chứng minh tương tự ta có: I 2 ​ C I 2 ​ B ​ = D C D B ​ Theo câu 2) ta có AB.CD = BD.AC ⇒ A C A B ​ = D C D B ​ ⇒ I 1 ​ C I 1 ​ B ​ = I 2 ​ C I 2 ​ B ​ Mà I 1 , I 2 cùng thuộc đoạn BC nên chúng chia trong đoạn BC theo các tỉ số bằng nhau. ⇒ I 1 ≡ I 2 ⇒ Đường phân giác góc BAC, đường phân giác góc BDC và đường thẳng BC đồng quy. 4. Gọi M’ là điểm thuộc đoạn BC sao cho CAM’ = BAD . Ta chứng minh M’ ≡ M. Vì CAM’ = BAD => BAM’ = CAD Vì ABDC là tứ giác nội tiếp nên ADB = ACM’ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB) Mà CAM’ = BAD => ∆ADB ~ ∆ACM’ (g.g) ⇒ C M ′ B D ​ = A C A D ​ ⇒ B D . A C = A D . C M ′ (1) Chứng minh tương tự ta có: AB.CD = AD.BM’ (2) Từ (1) và (2) với chú ý BD.AC = AB.CD => AD.CM’ = AD.BM’ => CM’ = BM’ ⇒ M’ ≡ M => BAD = MAC

1. Vì TB là tiếp tuyến của (O) nên

BAD = DBT (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cùng BD)

Xét ∆ ABT và ∆ BDT có:

Chứng minh tương tự ta có:

3. Gọi I1, I2 lần lượt là giao điểm của BC với tia phân giác góc BAC và góc BDC.

Xét ∆ ABC có tia phân giác AI1, theo tính chất đường phân giác ta có:

Chứng minh tương tự ta có: 

Theo câu 2) ta có AB.CD = BD.AC 

Mà I1, I2 cùng thuộc đoạn BC nên chúng chia trong đoạn BC theo các tỉ số bằng nhau.

I1 ≡ I2

Đường phân giác góc BAC, đường phân giác góc BDC và đường thẳng BC đồng quy.

4. Gọi M’ là điểm thuộc đoạn BC sao cho  CAM’ = BAD . Ta chứng minh M’ ≡ M.

Vì CAM’ = BAD => BAM’ = CAD

Vì ABDC là tứ giác nội tiếp nên ADB = ACM’ 

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB)

Mà CAM’ = BAD => ∆ADB ~ ∆ACM’ (g.g)

 (1)

Chứng minh tương tự ta có:  AB.CD = AD.BM’  (2)

Từ (1) và (2) với chú ý BD.AC = AB.CD => AD.CM’ = AD.BM’ => CM’ = BM’

M’ ≡ M

=> BAD = MAC

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (C) tâm O bán kính R. Hai đường cao AE và BK của tam giác ABC cắt nhau tại H (với E thuộc BC, K thuộc AC). a) Chứng minh tứ giác ABEK nội tiếp đ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG