Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ đó suy ra: AF.AB = AE.AC b) Chứng minh A EF = A BC c) Cho AE = 3cm, AB = 6cm. Chứng minh rằng SABC = 4SAEF

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ đó suy ra:

AF.AB = AE.AC

b) Chứng minh

c) Cho AE = 3cm, AB = 6cm. Chứng minh rằng SABC = 4SAEF

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Xét ΔAEB và ΔAFC có: A EB = A FC = 90 o (gt) A chung Vậy ΔAEB ∼ ΔAFC (g.g) ⇒ A C A B ​ = A F A E ​ ⇒ A F . A B = A E . A C ( 1 ) b) Xét ΔAEF và ΔABC có ∠A chung AF.AB = AE.AC (Cmt) ⇒ ΔAEF ∼ ΔABC (c.g.c) ⇒ A EF = A BC c) ΔAEF ∼ ΔABC (cmt) ⇒ S A BC ​ S A EF ​ ​ = ( A B A E ​ ) 2 = ( 6 3 ​ ) 2 = 4 1 ​ ⇒ S A BC ​ = 4 S A EF ​

a) Xét ΔAEB và ΔAFC có:

= 90o (gt)

chung

Vậy ΔAEB ∼ ΔAFC (g.g)

b) Xét ΔAEF và ΔABC có

∠A chung

AF.AB = AE.AC (Cmt)

⇒ ΔAEF ∼ ΔABC (c.g.c)

c) ΔAEF ∼ ΔABC (cmt)

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG