Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao cắt nhau tại H. a) Chứng minh các tứ giác CDHE và BCEF nội tiếp được đường tròn. b) Gọi I là trung điểm của . Lấy điểm K đối xứng với H qua I. Chứng minh là đường kính của đường tròn . c) Chứng minh rằng nếu tam giác có tan B ⋅ tan C = 3 thì O H // BC . d) Các tia và cắt đường tròn lần lượt tại M và N. Lấy điểm S trên cung nhỏ cắt ở cắt ở L. Chứng minh ba điểm H , J , L thẳng hàng.

Cho tam giác Error converting from MathML to accessible text. có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn Error converting from MathML to accessible text.. Các đường cao Error converting from MathML to accessible text. cắt nhau tại H.

a) Chứng minh các tứ giác CDHE và BCEF nội tiếp được đường tròn.

b) Gọi I là trung điểm của Error converting from MathML to accessible text.. Lấy điểm K đối xứng với H qua I. Chứng minh Error converting from MathML to accessible text. là đường kính của đường tròn Error converting from MathML to accessible text..

c) Chứng minh rằng nếu tam giác Error converting from MathML to accessible text. thì .

d) Các tia Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. cắt đường tròn Error converting from MathML to accessible text. lần lượt tại M và N. Lấy điểm S trên cung nhỏ Error converting from MathML to accessible text. cắt Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. cắt Error converting from MathML to accessible text. ở L. Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: b) Do K là điểm đối xứng của H qua I và I là trung điểm của . là hình bình hành. Lại có Vậy là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính Mà nội tiếp đường tròn . là đường kinh của đường tròn . c) Gọi G là giao điểm của và là trọng tâm của tam giác . Do đó d) Dễ dàng thấy đối xứng qua . Tương tự: Vậy L H N + N H M + J M H = S A C + N H M + S A B = B A C + N H M = 18 0 ∘ thẳng hàng

Đáp án:

b) Do K là điểm đối xứng của H qua I và I là trung điểm của Error converting from MathML to accessible text..

Error converting from MathML to accessible text. là hình bình hành.

Error converting from MathML to accessible text.

Lại có Error converting from MathML to accessible text.

Vậy Error converting from MathML to accessible text. là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính Error converting from MathML to accessible text.

Error converting from MathML to accessible text. nội tiếp đường tròn Error converting from MathML to accessible text..

Error converting from MathML to accessible text. là đường kinh của đường tròn Error converting from MathML to accessible text..

c) tan B times tan C equals 3 not stretchy left right double arrow tan B times tan stack B H D with hat on top equals 3

not stretchy left right double arrow fraction numerator A D over denominator B D end fraction times fraction numerator B D over denominator H D end fraction equals 3 not stretchy left right double arrow fraction numerator A D over denominator H D end fraction equals 3

Gọi G là giao điểm của Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. là trọng tâm của tam giác Error converting from MathML to accessible text..

Error converting from MathML to accessible text.

Do đó Error converting from MathML to accessible text.

d) Dễ dàng thấy Error converting from MathML to accessible text. đối xứng qua Error converting from MathML to accessible text..

Tương tự: Error converting from MathML to accessible text.

Vậy 

not stretchy rightwards double arrow L comma H comma J thẳng hàng

1

Câu hỏi tương tự

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại ...

66

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG