Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE). a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác định tâm O đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)). b) Chứng minh EAD = HBD và OD song song với HB. c) Cho biết số đo góc ABC = 60 o và AB = a (a > 0 cho trước). Tính theo a diện tích phần tam giác ABC nằm ngoài đường tron (O).

Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE).

a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác định tâm O đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)).

b) Chứng minh EAD = HBD và OD song song với HB.

c) Cho biết số đo góc ABC = 60o và AB = a (a > 0 cho trước). Tính theo a diện tích phần tam giác ABC nằm ngoài đường tron (O).

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn: Chứng minh a + b + c + d là hợp số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG