Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. a) Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi. b) Gọi I là trung điểm AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng. c)ΔABCΔABCcó thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. 

a) Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.

b) Gọi I là trung điểm AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng.

c) ΔABCΔABC có thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông Lời giải chi tiết: a) Ta có DA = DB, DE = DM (tính chất đối xứng) ⇒AEBM là hình bình hành. Lại có MA = BM (trung tuyến tam giác vuông bằng nửa cạnh huyển). Vậy AEBM là hình thoi. b) Ta cóAE // BM và AE = BM (vì AEBM là hình thoi) mà MC = BM ⇒AE // MC vàAE=MC. Do đó tứ giác AEMC là hình bình hành, I là trung điểm của đường chéo AM nên đường chéo thứ hai EC phải qua I hay ba điểm E, I, C thằng hàng. c) Hình thoi AEBM là hình vuông⇔AB=EM hay EM = AC ⇔AB=AC⇔ΔABC vuông cân

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

Lời giải chi tiết:

a) Ta có DA = DB, DE = DM (tính chất đối xứng)

⇒AEBM là hình bình hành.

Lại có MA = BM (trung tuyến tam giác vuông bằng nửa cạnh huyển).

Vậy AEBM là hình thoi.

b) Ta có AE // BM và AE = BM (vì AEBM là hình thoi) mà MC = BM 

⇒AE // MC và AE=MC.

Do đó tứ giác AEMC là  hình bình hành, I là trung điểm của đường chéo AM nên đường chéo thứ hai EC phải qua I hay ba điểm E, I, C thằng hàng.

c) Hình thoi AEBM là hình vuông ⇔AB=EM hay EM = AC

⇔AB=AC⇔ΔABC vuông cân

  

38

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG