Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH. Tính BC, AH, BH

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH. Tính BC, AH, BH

R. Roboteacher76

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét △ HBA v a ˋ △ ABC có: H = A = 9 0 o B chung ​ } ⇒ △ HBA ∼ △ ABC ( g − g ) ⇒ CA AH ​ = CB AB ​ (tỉ số đồng dạng) ⇒ AH = BC AB . AC ​ Xét tam giác ABC vuông tại A Theo định lý Pytago ta có: BC 2 = AB 2 + AC 2 = 1 2 2 + 1 6 2 = 400 ⇒ BC = 20 cm ⇒ AH = BC AB . AC ​ = 20 12.16 ​ = 9 , 6 cm Xét tam giác AHB vuông tại H, theo định lý Pytago ta có: AH 2 + BH 2 = AB 2 ⇒ BH = AB 2 − AH 2 ​ = 1 2 2 − 9 , 6 2 ​ = 7 , 2 cm

Xét  có: 

 (tỉ số đồng dạng)

Xét tam giác ABC vuông tại A

Theo định lý Pytago ta có: 

Xét tam giác AHB vuông tại H, theo định lý Pytago ta có:

9

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2x + k = x - 1 nhận x = 2 là nghiệm khi

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG