Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A. Đường cao AH, dựng về phía ngoài tam giác các hình vuông ABMN, ACIK.Chứng minh rằng: a) Ba điểm M, A, Ithẳng hàng; b) Tứ giác CKNB là hình thang cân; c) AH đi qua trung điểm D của NK và các đường thẳng AH, IK, MN cắt nhau tại điểm E; d) Các đường thẳng AH, CM ,BI đồng quy và A N 2 = N K 2 − A K 2

Cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A. Đường cao AH, dựng về phía ngoài tam giác các hình vuông ABMN, ACIK. Chứng minh rằng:

a) Ba điểm M, A, I thẳng hàng;

b) Tứ giác CKNB là hình thang cân;

c) AH đi qua trung điểm D của NK và các đường thẳng AH, IK, MN cắt nhau tại điểm E;

d) Các đường thẳng AH, CM ,BI đồng quy và 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ba điểm M , A, Ithẳng hàng; Theo giả thiết: B A C = 9 0 ∘ mà B A N = C A K = 9 0 ∘ Nên B A N , C A K là hai góc đối đỉnh Do AM, AI là đường chéo hình vuông ABMN, ACIK Suy ra AM, AIlà tia phân giác của B A N , C A K Ta có: M A I = M A N + N A K + K A I = 4 5 ∘ + 9 0 ∘ + 4 5 ∘ = 18 0 ∘ Vậy ba điểm M , A, Ithẳng hàng. b) Tứ giác CKNB là hình thang cân; Xét hình vuông ABMN có AM, BN là hai đường chéo nên AM⊥ BN (1) Tương tự: AI⊥CK (2) Mà M, A, Ithẳng hàng (3) Từ (1); (2); (3) suy ra BN // CK ⇒BCKN là hình thang (*) Mặt khác: BK=BA+AK=AN+AC=CN(cạnh hình vuông ABMN, ACIK ) (**) Từ (*); (**) suy ra tứ giác BCKN là hình thang cân. c)Gọi H’ là giao điểm của DA và BC. △ A BC = △ A N K ( c − g − c ) ⇒ C = K (4) Lại có ∆ADK cân tại D: K = D A K (5) Mặt khác D A K = B A H ′ (6) Từ (4); (5); (6) suy ra C = B A H ′ Lại có C = B A H Do đó B A H ′ = B A H ⇒ A H ≡ A H ′ hay AH đi qua trung điểm D của NK. d) Các đường thẳng AH, CM, BIđồng quy và A N 2 = N K 2 − A K 2 △ A BC = △ K E A ⇒ BC = A E Lại có MBC = 9 0 ∘ + B , E A B = 9 0 ∘ + B (góc ngoài tại dỉnh A của tam giác ABH) ⇒ MBC = E A B Xét ∆MBC và ∆BAE có: BM= BA (cạnh hình vuông) MBC = E A B (cmt) BC = AE (cmt) Suy ra △ MBC = △ B A E ( c − g − c ) ⇒ BMC = A BE Mà A BE + EBM = 9 0 ∘ ⇒ BMC + EBM = 9 0 ∘ ⇒ MC ⊥ EB Chứng minh tương tự: BI⊥ EC Xét ∆EBC có EH, BI, CM là các đường cao nên cắt nhau tại một điểm. Các đường thẳng AH, CM, BI đồng quy. + Xét ∆ANK vuông tại A, theo định lý Pytago ta có: N K 2 = A N 2 + A K 2 ⇒ A N 2 = N K 2 − A K 2

a) Ba điểm M , A, I thẳng hàng;

Theo giả thiết:  

Nên  là hai góc đối đỉnh

Do AM, AI là đường chéo hình vuông ABMN, ACIK

Suy ra AM, AI là tia phân giác của  

Ta có: 

Vậy ba điểm M , A, I thẳng hàng.

b) Tứ giác CKNB là hình thang cân;

Xét hình vuông ABMN có AM, BN là hai đường chéo nên AM⊥ BN  (1)

Tương tự: AI⊥CK (2)

Mà M, A, I thẳng hàng (3)

Từ (1); (2); (3) suy ra BN //  CK  ⇒ BCKN là hình thang (*)

Mặt khác: BK=BA+AK=AN+AC=CN (cạnh hình vuông ABMN, ACIK ) (**)

Từ (*); (**) suy ra tứ giác BCKN là hình thang cân.

c)Gọi H’ là giao điểm của DA và BC.

(4)

Lại có ∆ADK cân tại D:  (5)

Mặt khác  (6)

Từ (4); (5); (6) suy ra 

Lại có 

Do đó  hay AH đi qua trung điểm D của NK.

d) Các đường thẳng AH, CM, BI đồng quy và 

Lại có  (góc ngoài tại dỉnh A của tam giác ABH)

Xét ∆MBC và ∆BAE có:

BM= BA  (cạnh hình vuông)

 (cmt)

BC = AE (cmt)

Suy ra 

Mà 

Chứng minh tương tự: BI⊥ EC

Xét ∆EBC có EH, BI, CM là các đường cao nên cắt nhau tại một điểm.

Các đường thẳng AH, CM, BI đồng quy.

+ Xét ∆ANK vuông tại A, theo định lý Pytago ta có: 

3

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn , trực tâm H , các đường cao BD, CE. Gọi M là trung điểm của BC . Lấy điểm F đối xứng với điểm C qua H . a) Qua F kẻ một đường thẳng song song với AC cắt cạnh AB tại P , nối P...

80

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG