Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 8a, AC = 15a, AD là phân giác trong tại A của AABC và (O) là đường tròn nội tiếp AABC. Cho đường tròn (O) (kể cả các điểm trong) quay quanh AD ta sẽ được một khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay này.

Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 8a, AC = 15a, AD là phân giác trong tại A của AABC và (O) là đường tròn nội tiếp AABC. Cho đường tròn (O) (kể cả các điểm trong) quay quanh AD ta sẽ được một khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay này.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

BC= A B 2 + A C 2 ​ = ( 8 a ) 2 + ( 15 a ) 2 ​ = 17 a Tam giác ABC có Diện tích S= 2 1 ​ AB.AC=60a 2 Nửa chu vi p = 2 A B + A C + BC ​ = 20 a => Bán kính đường tròn (O) nội tiếptam giác ABC là r= P S ​ =3a Khi cho (O) quay quanh AD ta được khối cầu có bán kính r=3a + Thể tích của khối tròn xoay là: V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π ( 3 a ) 3 = 36 π a 3

BC= 

Tam giác ABC có 

Diện tích S=AB.AC=60a2

Nửa chu vi 

=> Bán kính đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC là r==3a

Khi cho (O) quay quanh AD ta được khối cầu có bán kính r=3a

+ Thể tích của khối tròn xoay là:

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chữ nhật ABCD với AB = a, BC = 2a và đường thẳng △ nằm trong mặt phẳng (ABCD), △ // AD và △ cách AD một khoảng x, △ không có điểm chung với (ABCD). Tính giá trị x để thể tích câu 16 gấp 3 lần...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG