Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông ở A: AB = 5a, BC = 13a. Cho các cạnh AB và AC của △ ABC quay quanh đường thẳng chứa cạnh BC ta được một hình tròn xoay T. Tính diện tích của T.

 Cho tam giác ABC vuông ở A: AB = 5a, BC = 13a. Cho các cạnh AB và AC của ABC quay quanh đường thẳng chứa cạnh BC ta được một hình tròn xoay T. Tính diện tích của T.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A C = B C 2 − A B 2 ​ = 12 a Hình tròn xoay có diện tích: S=S1+S2= π AH.AB+ π AH.AC= π AH(AB+AC) Với AB=5a, AC=12a, AH= BC A B . A C ​ = 13 60 a ​ Vậy S= π 13 60 a ​ ( 5 a + 12 a ) = 13 1020 π a 2 ​

Hình tròn xoay có diện tích:

S=S1+S2=AH.AB+AH.AC=AH(AB+AC)

Với AB=5a, AC=12a, AH=

Vậy S=

4

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có đường kính đáy R và có thiết diện qua trục là lhình vuông. Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG