Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn, khi qua tam giác ABC quanh các trục BC ;CA; ABta thu được các vật thể tròn xoay có thể tích lần lượt là 5 3136 π ​ ; 13 9408 π ​ ; 672 π nguyên. Tính diện tích của tam giác ABC .

Cho tam giác ABC nhọn, khi qua tam giác ABC quanh các trục BC ;CA; AB ta thu được các vật thể tròn xoay có thể tích lần lượt là  nguyên. Tính diện tích của tam giác ABC .
 

  1. 84

  2. 91

  3. 336

  4. 1295

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Đặt BC = a ; C A = b ; A B = c và h a ​ ; h b ​ ; h c ​ dụng kẻ từ A;B;C ⇒ a : b : c = 15 : 13 : 14 Suy ra: Thay ngược lại ta được k = 1 ⇒ S = 84

Đáp án A

Đặt   và  dụng kẻ từ A;B;C

Suy ra: 

Thay ngược lại ta được 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG