Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC nhọn không cân có D là hình chiếu của A lên đường thẳng Euler. Đường tròn ω tâm S đi qua A, D và cắt AB, AC lần lượt tại X, Y. GỌi P là chân đường cao đỉnh A và M là trung điểm BC. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp XSY cách đều P và M.

Cho tam giác ABC nhọn không cân có D là hình chiếu của A lên đường thẳng Euler. Đường tròn  tâm S đi qua A, D và cắt AB, AC lần lượt tại X, Y. GỌi P là chân đường cao đỉnh A và M là trung điểm BC. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp XSY cách đều P và M.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tọa độ cần tìm do đó, Từ đây ta suy ra WM= WP

Ta có tọa độ cần tìm 

do đó,

Từ đây ta suy ra WM = WP

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mỗi 2 ≤ n ∈ N t h ı ˋ n n − n 2 + n − 1 ⋮ ( n − 1 ) 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG