Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: S = 2 1 ​ b c sin A = 2 1 ​ a c sin B = 2 1 ​ ab sin C

Ta có: 

4

Câu hỏi tương tự

Cho s in x + cos x = 5 1 ​ . Tính P = ∣ sin x − cos x ∣ .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG