Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC mà độ dài a, b, c của các cạnh của nó thỏa mãn a 3 4 ​ + b 3 4 ​ = c 3 4 ​ Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác có một góc tù

Cho tam giác ABC mà độ dài a, b, c của các cạnh của nó thỏa mãn 

Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác có một góc tù

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho a 3 4 ​ + b 3 4 ​ = c 3 4 ​ . Chứng minh △ A BC có một góc tù. Từ giả thiết ta suy ra △ A BC có cạnh c > a và c > b Ta có: c 4 = ( a 3 4 ​ + b 3 4 ​ ) 3 = a 4 + b 4 + 3. a 3 4 ​ . b 3 4 ​ ( a 3 4 ​ + b 3 4 ​ ) >a 4 + b 4 + a 3 4 ​ . b 3 4 ​ ( a 3 4 ​ + b 3 4 ​ ) ≥ a 4 + b 4 + . a 3 4 ​ . b 3 4 ​ 2 a 3 4 ​ . b 3 4 ​ ​ = a 4 + b 4 + 2a 2 b 2 = (a 2 + b 2 ) 2 ⇒ c 2 > a 2 + b 2 Từ định lý hàm số cosin c 2 = a 2 + b 2 - 2abcosC ta có: cosC = 2 ab a 2 + b 2 − c 2 ​ < 0 ⇒ C > 9 0 0 Vậy △ A BC là tam giác tù.

Cho . Chứng minh  có một góc tù.
Từ giả thiết ta suy ra  có cạnh c > a và c > b
Ta có: c4 =  = a4 + b4 + 3.
              > a4 + b4 +
              a4 + b4 + . = a4 + b4 + 2a2b2
                                                                  = (a2 + b2)2

Từ định lý hàm số cosin  - 2abcosC ta có:
cosC =  < 0 
Vậy  là tam giác tù.

2

Câu hỏi tương tự

Lập phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm A(0; 1; 1), vuông góc với đường thẳng: (d 1 ): 3 x − 1 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và cắt đường thẳng (d 2 ): { x + y − z + 2 = 0 x + 1 = 0 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG