Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC, gọi H, E, K lần lượt là chân đường cao kẻ từ các đỉnh A,B,C. Gọi diện tích các tam giác ABC và HEK lần lượt là S △ A BC ​ v a ˋ S △ H E K ​ . Biết rằng S △ A BC ​ = 4 S △ H E K ​ , chứng minh sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C = 4 9 ​ .

Cho tam giác ABC, gọi H, E, K lần lượt là chân đường cao kẻ từ các đỉnh A,B,C. Gọi diện tích các tam giác ABC và HEK lần lượt là . Biết rằng , chứng minh .

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt S = S A BC ​ thì từ giả thiết suy ra S E A K ​ + S K B H ​ + S H CE ​ = 4 3 ​ S ⇒ S S E A K ​ ​ + S S K B H ​ ​ + S S H CE ​ ​ = 4 3 ​ Ta có: S S E A K ​ ​ = 2 1 ​ A B . A C . sin A 2 1 ​ A E . A K . sin A ​ = A B A E ​ . A C A K ​ = cos A . cos A = cos 2 A S S K B H ​ ​ = 2 1 ​ A B . BC . sin B 2 1 ​ B K . B H . sin B ​ = BC B K ​ . A B B H ​ = cos B . cos B = cos 2 B S S H CE ​ ​ = 2 1 ​ A C . BC . sin C 2 1 ​ C H . CE . sin C ​ = A C C H ​ . BC CE ​ = cos C . cos C = cos 2 C Do đó: S S E A K ​ ​ + S S K B H ​ ​ + S S H CE ​ ​ = 4 3 ​ ⇔ cos 2 A + cos 2 B + cos 2 C = 4 3 ​ ⇔ 1 − sin 2 A + 1 − sin 2 B + 1 − sin 2 C = 4 3 ​ ⇔ sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C = 4 9 ​

Đặt  thì từ giả thiết suy ra

Ta có:

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG