Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I). P, Q thuộc BC sao cho (BC, PQ) = - 1. Kẻ các tiếp tuyến PM, QN khác BC tới (I) với M, N thuộc (I). Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I). P, Q thuộc BC sao cho (BC, PQ) = - 1. Kẻ các tiếp tuyến PM, QN khác BC tới (I) với M, N thuộc (I). Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi AP, AQ cắt EF tại S, T . Do A(BC, PQ) = -1 nên ta có hàng điểm điều hòa (EF, ST) = -1. Vì thế nên S,T liên hợp với (I). Dễ thấy S, A liên hợp nên S là cực của AT, suy ra S, Q liên hợp S nằm trên DN. Tương tự thì T nằm trên DM. Từ đó chiếu chùm D(EF, ST) = -1 lên đường tròn (I) thì . Từ hàng điểm (EF, MN) = -1 nên tứ giác EMFN điều hòa. Từ đó đường thẳng MN đi qua A.

Gọi AP, AQ cắt EF tại S, T . Do A(BC, PQ) = -1 nên ta có hàng điểm điều hòa (EF, ST) = -1. Vì thế nên S,T liên hợp với (I). Dễ thấy S, A liên hợp nên S là cực của AT, suy ra S, Q liên hợp S nằm trên DN. Tương tự thì T nằm trên DM. Từ đó chiếu chùm D(EF, ST) = -1 lên đường tròn (I) thì . Từ hàng điểm (EF, MN) = -1 nên tứ giác EMFN điều hòa. Từ đó đường thẳng MN đi qua A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho parabol (P): và đường thẳng (d): y = 4x – m a) Vẽ parabol (P) b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) và (P) có đúng một điểm chung

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG