Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A có phương trình cạnh AB: 2x+y-1=0, phương trình cạnh AC: x+2y+1=0. Cạnh đáy BC đi qua điểm I(-1 ;-1). Phương trình cạnh đáy BC có thể là:

Cho tam giác ABC cân tại A có phương trình cạnh AB: 2x+y-1=0, phương trình cạnh AC: x+2y+1=0. Cạnh đáy BC đi qua điểm I(-1 ;-1). Phương trình cạnh đáy BC có thể là:

  1.  x-y-2=0

  2. x-y+2=0

  3. x+y-2=0

  4. x+y+2=0

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là tam giác cân, nên cạnh BC vuông góc với đường phân giác của góc ở đỉnh cân. Phương trình của các đường phân giác của góc A là: 5 ​ 2 x + y − 1 ​ = ± 5 ​ ( x + 2 y + 1 ) ​ ⇔ [ x − y − 2 = 0 ( p 1 ​ ) x + y = 0 ( p 2 ​ ) ​ - Nếu BC vuông góc với p 1 thì phương trình cạnh BC có dạng x + y + c = 0 . BC qua I ( − 1 ; − 1 ) ⇔ − 1 + ( − 1 ) + c = 0 ⇔ c = 2 . Cạnh BC có thể là x + y + 2 = 0 - Nếu BC vuông góc với ( p 2 ​ ) thì phương trình cạnh BC có dạng x − y + c = 0 . BCqua I ( − 1 ; − 1 ) ⇔ ( − 1 ) − ( − 1 ) + c = 0 ⇔ c = 0 . Lúc này phương trình cạnh BC là: x − y = 0 Vậy chọn (d).

Vì là tam giác cân, nên cạnh BC vuông góc với đường phân giác của góc ở đỉnh cân. Phương trình của các đường phân giác của góc A là:

- Nếu BC vuông góc với p1 thì phương trình cạnh BC có dạng .

BC qua I .

Cạnh BC có thể là

- Nếu BC vuông góc với  thì phương trình cạnh BC có dạng .

BC qua . Lúc này phương trình cạnh BC là:

Vậy chọn (d).

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 3 − t y = − 2 + 3 t z = 5 ​ .Điểm nào trong các điểm sau đây nằm trên đường thẳng (d ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG