Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó. A. B. C. D.

Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. q equals fraction numerator 1 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction

B. q equals fraction numerator square root of 2 plus 2 square root of 2 end root over denominator 2 end fraction

C. q equals fraction numerator negative 1 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction

D. q equals fraction numerator square root of negative 2 plus 2 square root of 2 end root over denominator 2 end fraction

  1. q equals fraction numerator 1 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction

  2. q equals fraction numerator square root of 2 plus 2 square root of 2 end root over denominator 2 end fraction

  3. q equals fraction numerator negative 1 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction

  4. q equals fraction numerator square root of negative 2 plus 2 square root of 2 end root over denominator 2 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC cân tại A. biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. tính công bội q của cấp số nhân đó. A. B. C. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG