Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm 2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:
 

  1. 25 cm2

  2. 20 cm2

  3. 30 cm2

  4. 35 cm2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

1) Giải phương trình: 2) Xác định a và b để có đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG