Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

A. 7cm       B. 5cm       C. 4cm       D. 6cm

  1. 7cm

  2. 5cm

  3. 4cm

  4. 6cm

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

5

Câu hỏi tương tự

Tìm x để giá trị của phân thức sau bằng 0:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG