Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có , cạnh A B = 3 5 ​ cm .Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tamgiác ABC bằng

Cho tam giác ABC có C with hat on top equals 150 to the power of ring operator, cạnh . Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Áp dụng định lý sin trong tam giác có:

Chọn D

Áp dụng định lý sin trong tam giác có: fraction numerator A B over denominator sin invisible function application C end fraction equals 2 R not stretchy rightwards double arrow R equals fraction numerator A B over denominator 2 sin invisible function application C end fraction equals fraction numerator 3 square root of 5 over denominator 2 sin invisible function application 150 to the power of ring operator end fraction equals 3 square root of 5 left parenthesis cm right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ giác ABCD. Tập hợp các điểm M thỏa mãn: M A 2 + M B 2 + M C 2 + M D 2 = k ( k > 0 ) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG