Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có các điểm E, F nằm trên đường thẳng CA, AB sao cho đường thẳng EF có phương cố định. Đường tròn (K) bất kỳ đi qua C, E cắt đường tròn (L) bất kỳ đi qua B, F tại hai điểm M, N. J tâm đường tròn (AMN). Chứng minh rằng tỷ số J L J K ​ luôn không đỏi khi E, F thay đổi.

Cho tam giác ABC có các điểm E, F nằm trên đường thẳng CA, AB sao cho đường thẳng EF có phương cố định. Đường tròn (K) bất kỳ đi qua C, E cắt đường tròn (L) bất kỳ đi qua B, F tại hai điểm M, N. J tâm đường tròn (AMN). Chứng minh rằng tỷ số  luôn không đỏi khi E, F thay đổi. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi giao điểm của EF và BC là P. Đường thẳng đi qua A song song EF cắt BC tại D. Vì đường thẳng EF có phương cố diidjnh nên D là điểm cố định. Ta dễ thấy các đường tròn (AMN), (L) và (K) đồng trục. Do đó điểm J sẽ cha KL theo tỷ số phương tích của A đối với (K) và (L), tức là:

Gọi giao điểm của EF và BC là P. Đường thẳng đi qua A song song EF cắt BC tại D. Vì đường thẳng EF có phương cố diidjnh nên D là điểm cố định. Ta dễ thấy các đường tròn (AMN), (L) và (K) đồng trục. Do đó điểm J sẽ cha KL theo tỷ số phương tích của A đối với (K) và (L), tức là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường tròn và với cắt nhau tại ( nằm khác phía so với ). Vẽ đường kính của đường tròn và đường kính của đường tròn , là cát tuyến qua . cắt tại . Kết luận nào sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG