Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có A(-3,7,2); B(3,-1,0); C(2,2,-4). Gọi BD và BE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC. Tính tọa độ vector BE

Cho tam giác ABC có A(-3,7,2); B(3,-1,0); C(2,2,-4). Gọi BD và BE lần lượt là
phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC.
Tính tọa độ vector 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.DEFG trong không gian Oxyz. Thể tích hình hộp là công thức nào sau đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG