Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có A(-2; 2), B(6; -4), đỉnh Cthuộc trục Ox. Tìm toạ độ đỉnh C và trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng trọng tâm G của tam giác thuộc trục Oy. Đáp án nào đúng?

Cho tam giác ABC có A(-2; 2), B(6; -4), đỉnh C thuộc trục Ox.
Tìm toạ độ đỉnh C và trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng trọng tâm G của tam giác thuộc trục Oy. Đáp án nào đúng?

  1. C(4;0), G(0;)

  2. C(4;0), G(0;-)

  3. C(-4;0), G(0;)

  4. C(-4;0), G(0;-)

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Sử dụng tính chất G làtrọng tâm của tam giác ABC ta có:

Đáp án D

Sử dụng tính chất G là trọng tâm của tam giác ABC ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC. các trung tuyến AA', BB', CC' giao nhau tại trọng tâm G. Ảnh củađường cao kẻ từ đỉnh Atrong phép vị tự trọng tâm G, tỉ số k = − 2 1 ​ là?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG