Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) (AB < AC) Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại N . Vẽ dây AM song song với BC. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại M và P. a) Cho biết , tính độ dài đoạn BC . b) Chứng minh c) Chứng minh BC , ON và AP đồng qui.

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) (AB < AC)
Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại N . Vẽ dây AM song song với BC. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại M và P.
a) Cho biết fraction numerator 1 over denominator O B squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator N C squared end fraction equals 1 over 16, tính độ dài đoạn BC .
b) Chứng minh fraction numerator B P over denominator A C end fraction equals fraction numerator C P over denominator A B end fraction
c) Chứng minh BC , ON và AP đồng qui.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi I là giao điểm của ON và BC suy ra ON vuông góc với BC tại I Trong tam giác vuông OBN ta có

a) Gọi I là giao điểm của ON và BC suy ra ON vuông góc với BC tại I 
Trong tam giác vuông OBN ta có fraction numerator 1 over denominator O B squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator N C squared end fraction equals fraction numerator 1 over denominator B I squared end fraction

4

Câu hỏi tương tự

Tính:

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG