Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác ABC, biết rằng AB = 6 và 2 sin A = 3 sin B = 4 sin C. Chu vi tam giác bằng

Cho tam giác ABC, biết rằng AB = 6 và 2 sin A = 3 sin B = 4 sin C. Chu vi tam giác bằng

  1. 10

  2. 26.

  3. 13.

  4. 5

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có sin C A B ​ = sin A BC ​ = sin B A C ​ ⇒ { BC = s i n C s i n A ​ . A B A C = s i n C s i n B ​ . A B ​ ⇒ { BC = 2.6 = 12 A C = 3 4 ​ .6 = 8 ​ ⇒ AB + BC + AC = 26. Chọn đáp án B.

Ta có    ⇒ AB + BC + AC = 26.

Chọn đáp án B.

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a, b, c ≥ 0, thì: S = b 2 + 4 1 ​ bc + c 2 ​ a ​ + c 2 + 4 1 ​ ca + ca 2 ​ b ​ + + a 2 + 4 1 ​ ab + b 2 ​ a ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG