Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập S gồm 6 số phức, trong đó có 3 số phức thuần ảo và 4 số phức thuần thực. Tích tất cả các số phức trong tập S có giá trị bằng:

Cho tập S gồm 6 số phức, trong đó có 3 số phức thuần ảo và 4 số phức thuần thực. Tích tất cả các số phức trong tập S có giá trị bằng:

  1. 3 - 2i.

  2. 21009

  3. 6 + 6i.

  4. 0.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập có 6 phần tử mà có tới 3 số phức thuần ảo và 4 số phức thuần thực. Như vậy, bắt buộc tập S phải chứa số 0. Suy ra tích tất cả các phần tử của tập S bằng 0.

Tập có 6 phần tử mà có tới 3 số phức thuần ảo và 4 số phức thuần thực.

Như vậy, bắt buộc tập S phải chứa số 0.

Suy ra tích tất cả các phần tử của tập S bằng 0.

1

Câu hỏi tương tự

Khoảnglõmcủa đồ thị hàm số y = 5 + 3 x 2 − 2 x 4 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG