Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp X = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: (I) "Có A 9 4 ​ số có 4 chữ số được lập từ tập X" (II) " A 10 5 ​ là một tổ hợp chập 3 của X" (III) "Mỗi hoán vị các phần tử của X là một chỉnh hợp chập 9 của X"

Cho tập hợp X = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(I) "Có  số có 4 chữ số được lập từ tập X"

(II) " là một tổ hợp chập 3 của X"

(III) "Mỗi hoán vị các phần tử của X là một chỉnh hợp chập 9 của X" 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 1 (I) "Có A 9 4 ​ số có 4 chữ số được lập từ tập X" là mệnh đề sai vì có 9 4 số có 4 chữ số được lập từ tập X (II) " A 10 5 ​ là một tổ hợp chập 3 của X" là mệnh đề sai vì A 10 5 ​ là một chỉnh hợp chập 3 của X (III) "Mỗi hoán vị các phần tử của X là một chỉnh hợp chập 9 của X" là mệnh đề đúng

ĐÁP ÁN B. 1

(I) "Có  số có 4 chữ số được lập từ tập X" là mệnh đề sai vì có 94 số có 4 chữ số được lập từ tập X 

(II) " là một tổ hợp chập 3 của X" là mệnh đề sai vì  là một chỉnh hợp chập 3 của X

(III) "Mỗi hoán vị các phần tử của X là một chỉnh hợp chập 9 của X" là mệnh đề đúng

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;0;0), B(0;0;2) và hai mặt cầu (S): x 2 +y 2 +z 2 - 2x - 2y + 1 =0. Số mặt phẳng chứa hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt cầu (S) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG