Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử thì số phần tử của hai tập này khác nhau. Chứng minh rằng m ≤ 900

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử
ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử thì số phần tử của hai tập này khác nhau.

Chứng minh rằng 

 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta thấy m tập con thuộc dãy là phân biệt. Vì A có 31 phần tử nên số tập con có đúng 2 phần tử củaA là 2 31.30 ​ Kí hiệu a k ​ ( 2 ≤ k ≤ 31 ) là các tập có đúng k phần tử, nằm trong dãy đã cho, suy ra m = a 2 ​ + a 3 ​ + ... a 31 ​ . Xét một tập hợp có k phần tử suy ra số các tập hợp con có hai phần tử của tập đó là 2 k ( k − 1 ) ​ ⇒ a k ​ tập này sẽ có a k ​ . 2 k ( k − 1 ) ​ tập con 2 phần tử. Mà theo giả thiết với hai phần tử bất kì của A thì chúng không thể đồng thời thuộc 2 tập có k phần tử của dãy suy ra các tập con của hai phần tử nói trên là phân biệt. suy ra 2 k ( k − 1 ) ​ a k ​ ≤ 2 31.30 ​ ⇒ a k ​ ≤ 31.30. k ( k − 1 ) 1 ​ suy ra a 2 ​ + a 3 ​ + ... + a 31 ​ ≤ 31.30 ( 1.2 1 ​ + 2 + 3 1 ​ + ... + 30.31 1 ​ ) ⇒ m ≤ 31.30 ( 1 − 1 1 ​ + 2 1 ​ − 3 1 ​ + ... + 30 1 ​ − 31 1 ​ ) Vậy m ≤ 900

Từ giả thiết ta thấy m tập con thuộc dãy là phân biệt. Vì A có 31 phần tử nên số tập con có đúng 2 phần tử của A là 

Kí hiệu  là các tập có đúng k phần tử, nằm trong dãy đã cho, suy ra .

Xét một tập hợp có k phần tử suy ra số các tập hợp con có hai phần tử của tập đó là  tập này sẽ có  tập con 2 phần tử.

Mà theo giả thiết với hai phần tử bất kì của A thì chúng không thể đồng thời thuộc 2 tập có k phần tử của dãy suy ra các tập con của hai phần tử nói trên là phân biệt.

suy ra

suy ra

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức ab + b c + c a = 1 .Chứng minh rằng 2 ab c ( a + b + c ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG