Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A ={1;2;3;6;8;9} . Số các số tự nhiên gồm chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập hợp mà trong mỗi số luôn có mặt chữ số 2 là:

 Cho tập hợp A ={1;2;3;6;8;9}. Số các số tự nhiên gồm chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập hợp mà trong mỗi số luôn có mặt chữ số  2 là:
  1. 25

  2. 90

  3. 60

  4. 30

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 60

ĐÁP ÁN C. 60

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtwAAABYCAYAAADGFyCOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAABGJhU0UAAABFxpIngQAAGx1JREFUeNrtXQ+EVssbfmUlSS...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG