Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = { 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 } . Số các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập A mà tổng các chữ số của nó là một số lẻ là:

Cho tập hợp A={1; 2; 3; 4; 5; 7; 8}. Số các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập A mà tổng các chữ số của nó là một số lẻ là:

  1. 16

  2. 384

  3. 400

  4. 24

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.384 Chọn 1 số lẻ và 3 số chẵn: 4. C 4 1 . A 3 3 = 96 số. Chọn 3 số lẻ và 1 số chẵn: 3. C 4 1 . A 4 3 = 288 số. Vậy theo quy tắc nhân có 96 + 288 = 384 số.

ĐÁP ÁN B. 384 

  • Chọn 1 số lẻ và 3 số chẵn: 4.C41 .A33= 96 số.
  • Chọn 3 số lẻ và 1 số chẵn: 3.C41 . A43= 288 số.
  • Vậy theo quy tắc nhân có 96+ 288= 384 số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG