Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ A, lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 10? ​​​​​​​

Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ A, lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 10? ​​​​​​​
  1. 10

  2. 12

  3. 15

  4. 18

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.18 Các tập con của gồm 3 phần tử và tổng các phần tử bằng 10 là: {1,3,6}, {1,4,5}, {2,3,5} Với mỗi hoán vị của phần tử trong một tập con và tổng các chữ số bằng 10 của A ta được một số thoả yêu cầu bài toán là: 3.3! = 1 cách. ​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. 18

Các tập con của gồm 3 phần tử và tổng các phần tử bằng 10 là: {1,3,6}, {1,4,5}, {2,3,5}
Với mỗi hoán vị của phần tử trong một tập con và tổng các chữ số bằng 10 của A ta được một số thoả yêu cầu bài toán là: 3.3! = 1 cách. ​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Có 10 hộp sữa, trong đó có 3 hộp sữa hỏng. Chọn ngẫu nhiên 4 hộp. Xác suất để lấy được 4 hộp mà không có hộp nào bị hỏng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG